AiTLE-ETC TestBed 5.0 - 參與學校分享平台 - 小學

AiTLE-ETC TestBed Programme 5.0(STEM / STEAM 教案 + 教材試用計劃)」在 2018 年 12月至 2019 年 12月舉行。

小學

請登入參與學校的連結,看看他們有什麼使用的經驗分享:(中學連結請看這裡)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

中學